آزمایش HIV اچ آی وی

HIV اچ آی وی

درمان نگهدارنده با متادون به صورت قابل ملاحظه ای خطر تزریق و بروزشیوع عفونت اچ آی وی را در مصرفکنندگان مواد کاهش می دهد. بررسی ها  در شروع  همه گیری  اچ آی وی درمصرف کنندگان موادنشانمی دهد احتمال ابتلاء به اچ آی وی در  بیماران روی  درمان نگهدارنده با متادون درمقایسه با گروه هایی کهروی درمان نیستند بسیارکمتر است و اینمیزان هرچقد ردرمان طولانی تر باشد، پایینتر است.رفتارهای  پرخطر جنسی  و تزریق خطر ابتلاء به عفونت اچ آی وی را درمصرف کنندگان مواد به صورت قابلملاحظه ای افزایش می دهند، لذا توصیه می شود به کلیه بیماران روی درمان نگهدارنده با متادون که سابقهرفتارهای جنسی  یا تزریق  دارند، انجام آزمایش اچ آی وی پیشنهاد شود. درصورت عدم مخالفت بیمار، اینآزمایش به تنهایی  یا همراه  با سایر آزمایش های  وی درخواست می شود. نتیجه آزمایش اچ آی وی  باید

به صورت محرمانه بااطلاع مراجع رسانده شده و مفهوم آن برای فرد توضیح داده شود

آزمایش اعتیاد

اچ آی وی

در مراکز درمانی  استفاده  از  آزمایش سریع اچ آی وی  دسترسی به خدمات  آزمایش را تسهیل می نماید.مراکز درمانی می توانند کیت های  آزمایش سریع اچ آی وی  مورد  تایید  وزارت بهداشت را از  طریق واحدمبارزه  با بیماری های  دانشگاه مربوطه  به  دست آورند.پس از انجام آزمایش سریع، بیماران باید از نتایجو تفسیر آن یه  صورت  محرمانه آگاه شوند. کسانی  که آزمایش منفی دارند باید درباره شیوه  حفظ وضعیتمنفی، مشاوره شوند. کسانی که آزمایش مثبت دارند باید درباره ضرورت انجام آزمایش های تاییدی مشاورهگردند وبرای دریافت خدمات و انجام این آزمایش ها به مراکزمشاوره بیماری های رفتاری ارجاع شوند.تکرار آزمایش اچ آی وی هر ۶ تا ۱۲ ماه برای بیمارانی که به رفتارهای پرخطر جنسی یا تزریق ادامه می دهند،ضرورت دارد.

تعرفه درمان اعتیاد

واحد مالی

جهت کسب اطلاع از تعرفه های درمان به روش سم زدایی سریع دکمه مشاهده تعرفه را کلیک کنید

مراقبت

مراقبت و درمان زود هنگام برای کنترل اچ آی وی وعفونت های فرصت  طلب کیفیت و طول  عمر  بیماراناچ آی وی مثبت رابهبود  می بخشد.منافع درمان عفونت  ها وامکان دسترسی رایگان به خدمات درمانضدرتروویوروسی درمراکزمشاوره بیماری های رفتاری باید به روشنی برای بیماران توضیح دادهشود.تشویق بیماران برای تدوم درمان  نگهدارنده با متادون بی نهایت مهم است زیرا شرکت در درمان نگهدارندهبا متادون پایبندی به درمان ضدرتروویوروسی را افزایش داده و از این طریق  پیامدهای  عفونت اچ آی وی  رابهبود می بخشد.

اشتراک گزاری مطالب در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

پرسنل درمان ترک اعتیاد فجر