ترک اعتیاد

آزمایش اعتیاد

اعتیادیک بیماری است و باوجود آنکه بسیاری ازمراجعان مصمم هستندکه ازمصرف اجتناب کنندوبه اصطلاح «اراده» کرده اندکه مصرف خودرامتوقف نمایند،با این وجودمصرف اتفاق می افتد. اینلزوما به معنی بی انگیزگی در بیمار یا غیرصادق بودن اوبادرمانگرنیست بلکه حکایت از ماهیت پیچیدهو مرموز اعتیاد دارد. لذابدون آن که مساله اعتمادوبی اعتمادی بیمارودرمانگرمطرح باشد، باید برنامهسنجش ادرار از نظر مصرف مواد مخدردربرنامه درمانی گنجانده شود.  استفاده ازآزمایش ادرارجنبههایمتعددی دارد و می تواند به منظور موارد زیر استفاده گردد

وجود برنامه منظم نظارت بر مصرف موادمخدربیمارتوسط آزمایش ادراربهخودی خود به کاهشوسوسه ومصرف مواد مخدردربیماران منجر می شود.ایننقش زمانی که بیمار آزمایش راوراییک ابزارتنبیه ومجازات دیده و برسایر نقش های آن آن وقوف یابد

پررنگ ترمی شود.بسیاریاز مراجعان اظهارمی دارند چون می دانستندآزمایشی درپیش است از مصرف خودداری کردند. هرقدر

برنامه سنجش فشرده ترو منظم ترباشد این جنبه برجسته ترخواهد بود

آزمایش اعتیاد

آزمایش اعتیاد

اعتیادیک بیماری است بنابراین مانندسایربیماری ها لازم است درمان گرازپیشرفت بیماری یامیزان اثربخشی درمان مطلع باشد.همان گونه که درطب عمومی،ی ک مداخله انجام می شود وبعد ارزیابی صورت می گیرد و براساس نتایج ارزیابی میزان شدهمداخله بعدی تعیین می شود،در طب اعتیادنیزمی توان این گونه به مقوله آزمایش ادرارنگریست.آزمایش مثبت نه به معنیدروغوفریب یا بی انگیزگی در بیماربلکه نشان ازناکافی بودن میزان یانوع مداخله درمانی است.دربسیاری ازمواقع مراجعان ازباور یا اعتراف به این که مصرف مواد داشته اندگریزانند.مجددا یادآوری می نماییم که این جنبهازانکار لزوما برخواسته ازفریب یا نیرنگ نیست.عواملی چون  شرمريا،ترس از رود ررو شدن با  واقعیت یا خیال پردازی وتفکر

آرزومند دراین مورد دخیل هستند. آزمایش ادراربه شرط آن که به صورت صحیح انجام شده وبا مشاور ومداخلات روان شناختیلازم همراه باشد،یک ابازعینی و بسیار مهم درشکستن انکاردربیماران است.  مواجه شدن با صحنه نتیجه مثبت به مراجعانمی قبولاندکه هنوزنیازمنددرمان هستند وبایداقدامات درمانی تشدیدشوند.فراموش نکنیدکه بزرگترین توانایی بیماری اعتیاداین است که به مبتلایان می قبولاندکه معتادنیستند.گاهی نیزمراجعان ضمن اعتراف به مصرف موادمخدرومثبت دانستن نتیجهاحتمالی آزمایش،ازانجام آن سرباز می زنند.دراین گونه مواردنیزتوصیه می شودباوجوداطمینان به مثبت بودنف آزمایش صورتپذیرد.یادآوری می شودکه هدف از آزمایش،مچ گیری یا آشکارسازی مصرف نیست وجنبه های دیگری چون مواجه سازی بیمارانبا روند درمان وجود دارد.در بسیاری ازموارد درگیری بستگان در داعتیاد عزیزان خود جنبه افراطی و بیمارگونه گرفته و بیش مداخله آنان به تشدیدمشکلمنجرمی شود.آزمایش ادرارابزارعینی وعلمی برای ایجاد نوعی تعادل در میزان دخالت خانواده وتعیید قراردادهای درمانیاست.خانواده ها می توانندبا رضایت وتوافق  مراجع درباره واکنش های خود در  قبال نتیجه مثبت یا منفی تصمیم بگیرند

تعرفه درمان اعتیاد

واحد مالی

جهت کسب اطلاع از تعرفه های درمان به روش سم زدایی سریع دکمه مشاهده تعرفه را کلیک کنید

آزمایش اعتیاد

قالب «مدیریت مشروط»  امروزه  از روش های بسیار موفق ارتقاء کیفیت  درمان نگهدارنده  شناخته   شده اند و به طور جدی

جهت مراکز توصیه می شوند.  در ضمن  مطالعات  نشان  داده  اند که  جنبه   های پاداش  گونه بسیار   موفق تر از تنبیه  عمل

می کنند. با این حال در برخی موارد درمان گرمجبور است برای  موارد مکرر آزمایش مثبت مجازات هایی را در نظر بگیرد.

الته باید درنظر داشت که محروم سازی ازدرمان درهیچ شرایطی نمی تواند مجازات آزمایش ادرار مثبت باشد.

آزمایش اعتیاد

اشتراک گزاری مطالب در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

پرسنل درمان ترک اعتیاد فجر