آزمایش کبد (LFT)

[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

آزمایش کبد (LFT)

از آنجایی که مصرف مواد مخدر و وجود ناخالصی های بسیار در مواد و همچنین مصرف خودسرانه بسیار یاز داروها و یا مصرف

مواد مخدر و دارو در کنار  یکدیگر ، بر بدن و  مخصوصا  کبد تاثیرات  نامطلوبی می گذارد،  لذا دربدو ورودبه درمان نگهدارنده با

متادون یعنی  در سه  روز اول  درمان،  انجام  آزمایش کبد (LFT)   الزامی می باشد. و جهت کنترل و تاثیرات دارویی بر کبد  و

اطمینان از سلامت و بهبود بیماران ، هر ۶ ماه یک بار این آزمایشات تکرار می گردد

 

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

 

از آنجایی که مصرف مواد مخدر و وجود ناخالصی های بسیار در مواد و همچنین مصرف خودسرانه بسیار یاز داروها و یا مصرف

مواد مخدر و دارو در کنار  یکدیگر ، بر بدن و  مخصوصا  کبد تاثیرات  نامطلوبی می گذارد،  لذا دربدو ورودبه درمان نگهدارنده با

متادون یعنی  در سه  روز اول  درمان،  انجام      الزامی می باشد. و جهت کنترل و تاثیرات دارویی بر کبد  و

اطمینان از سلامت و بهبود بیماران ، هر ۶ ماه یک بار این آزمایشات تکرار می گردد

 

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

 

از آنجایی که مصرف مواد مخدر و وجود ناخالصی های بسیار در مواد و همچنین مصرف خودسرانه بسیار یاز داروها و یا مصرف

مواد مخدر و دارو در کنار  یکدیگر ، بر بدن و  مخصوصا  کبد تاثیرات  نامطلوبی می گذارد،  لذا دربدو ورودبه درمان نگهدارنده با

متادون یعنی  در سه  روز اول  درمان،  انجام    الزامی می باشد. و جهت کنترل و تاثیرات دارویی بر کبد  و

اطمینان از سلامت و بهبود بیماران ، هر ۶ ماه یک بار این آزمایشات تکرار می گردد

 

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_image_w”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”orion_heading_w”][/siteorigin_widget]

 

از آنجایی که مصرف مواد مخدر و وجود ناخالصی های بسیار در مواد و همچنین مصرف خودسرانه بسیار یاز داروها و یا مصرف

مواد مخدر و دارو در کنار  یکدیگر ، بر بدن و  مخصوصا  کبد تاثیرات  نامطلوبی می گذارد،  لذا دربدو ورودبه درمان نگهدارنده با

متادون یعنی  در سه  روز اول  درمان،  انجام    الزامی می باشد. و جهت کنترل و تاثیرات دارویی بر کبد  و

اطمینان از سلامت و بهبود بیماران ، هر ۶ ماه یک بار این آزمایشات تکرار می گردد

 

[siteorigin_widget class=”orion_dividers_w”][/siteorigin_widget]